CSR กับ ธุรกิจ

CSR

เมื่อเราพูดถึง จุดประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจ คือ การแสวงหากำไร และ หาประโยชน์ให้กับบริษัทตัวเองซึ่งก็ดูจะห่างไกลกันสุดขั้วกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นการไม่มุ่งหวังผลกำไร และให้ประโยชน์กับกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม

การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ก็คือการคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การสร้างความยั่งยืนให้กับ องค์กรธุรกิจ ไปพร้อมๆกับการสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้แก่สังคม แนวคิดนี้เข้ามามีบทบาทกับองค์กรธุรกิจในโลกทุนนิยม ปรับเปลี่ยนมาสู่การแสวงหากำไรผนวกกับการใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแทน

Continue reading