CSR เมื่อเราพูดถึง จุดประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจ คือ การแสวงหากำไร และ หาประโยชน์ให้กับบริษัทตัวเองซึ่งก็ดูจะห่างไกลกันสุดขั้วกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นการไม่มุ่งหวังผลกำไร และให้ประโยชน์กับกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ก็คือการคำนึงถึง