2017 Year review

ปี 2017 ถือเป็นปีที่ดีในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ คติที่ยึดเป็นหลักการของการใช้ชีวิตในปีนี้ คือ

1. Less is More = ทำน้อยได้มาก

– ใช้ความคิดมากขึ้น มีความรอบคอบมากขึ้น

2. Stay Focused = รักษาโฟกัส

– เรียนรู้ที่จะปฏิเสธงาน ปฏิเสธคน เพื่อเลือกทำ ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆ รู้ว่าควรจะเลือกไม่ทำอะไร การปฏิเสธและการตัดใจเป็นเหมือนศิลปะที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนตลอดเวลา

3. Be more compassionate = เห็นอกเห็นใจ

– พยายามที่จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ลดความอยากเอาชนะ เรียนรู้ที่จะยอมแพ้ ลดอีโก้ของตัวเองลง ทำให้ปีนี้ได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดีๆเยอะมากๆ

ปี 2018 ยังคงยึดหลักการ 3 ข้อนี้ไว้เช่นเดิม เป็นเหมือนฟีเจอร์หลักใน Personal Operating System ไปแล้ว

ค่อยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆในการอัพเกรด OS รอบต่อๆไป

Good bye 2017 & Happy New Year 2018 🍻🎉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.